http://sosol.perseids.org/sosol/cts/getpassage/7418/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg034.digicorpus-grc1:5-5 ومذهب الهجاء δὲ ومذهب الهجاء κωμῳδία ومذهب الهجاء ἐστίν هو , ὥσπερ كما εἴπομεν قلنا , : μίμησις تشبيه ومحاكاة φαυλοτέρων الذين دنوا وتزيفوا μέν , οὐ وليس μέντοι وليس κατὰ فى πᾶσαν كل κακίαν شر ورذيلة، , ἀλλὰ لكن τοῦ شىء مستهزأ فى باب ما هو قبيح، αἰσχροῦ شىء مستهزأ فى باب ما هو قبيح، ἐστὶ إنما هى وهى τὸ γελοῖον مستهزئة μόριον جزء . Τὸ الاستهزاء γὰρ وذلك أن γελοῖόν الاستهزاء ἐστιν هو ἁμάρτημά زلل τι ما καὶ وبشاعة αἶσχος وبشاعة ἀνώδυνον غير ذات صعوبة καὶ ولا οὐ ولا φθαρτικόν فاسدة، , οἷον مثال ذلك εὐθὺς من ساعته τὸ المستهزئ γελοῖον المستهزئ πρόσωπον وجه αἰσχρόν بشع قبيح، τι بشع قبيح، καὶ وهو διεστραμμένον منكر ἄνευ بلا ὀδύνης ضغينة . Αἱ العاملون μὲν فأما οὖν τῆς لصناعة المديح، τραγῳδίας لصناعة المديح، μεταβάσεις العاملون , καὶ ومن δι᾿ ومن ὧν أين ἐγένοντο نشأوا وحدثوا، , οὐ ولا λελήθασιν يهمل وينسى , صناعة الهجاء δὲ فأما κωμῳδία صناعة الهجاء διὰ فانه لما كانت τὸ فانه لما كانت μὴ غير σπουδάζεσθαι معتنى بها، ἐξ منذ ἀρχῆς الابتداء ἔλαθεν فانها أنسيت وغبا أمرها καὶ وذلك أن γὰρ وذلك أن χορὸν صفوف الرقاصين والدستبند κωμῳδῶν من أهل الهجاء ὀψέ بالأخرة، ποτε الوالى على أثينية ἄρχων الوالى على أثينية ἔδωκεν أطلق ذلك , ἀλλ᾿ غير أن ἐθελονταὶ اختيارهم وإرادتهم ἦσαν العمل بذلك إنما كان مردوداً إلى . Ἤδη δὲ σχήματά شكل τινα ما αὐτῆς ἐχούσης كان لهم οἱ أن يعدوا λεγόμενοι أن يعدوا αὐτῆς ممن كان من ποιηταὶ شعرائها μνημονεύονται وكانوا يذكرون . Τίς وبعض δὲ وبعض πρόσωπα الوجوه ἀπέδωκεν الذين أعطوا إما προλόγους بسبب تقدمة الكلام أو πλήθη من كثرة ὑποκριτῶν المرائين والمنافقين، καὶ ὅσα جميع من كان τοιαῦτα مثل هؤلاء , ἠγνόηται لم يعرفوا . Τὸ والعمل δὲ والعمل μύθους للقصص والخرافات ποιεῖν والعمل Ἐπίχαρμος καὶ Φόρμις . Τὸ ومنذ μὲν ومنذ οὖν ومنذ ἐξ ومنذ ἀρχῆς قديم الدهر ἐκ من Σικελίας سيقليا ἦλθεν عندما أتى بها , τῶν δὲ Ἀθήνησιν بأثينية Κράτης قراطس πρῶτος أول من ἦρξεν وكان أنشأها وأحدثها ἀφέμενος فان هذا ترك τῆς المعروف ἰαμβικῆς بالامباقيا، ἰδέας النوع καθόλου ποιεῖν وبدأ أن يعمل λόγους الكلام καὶ والقصص μύθους والقصص . لصناعة الشعر المسماة أفى μὲν οὖν ἐποποιία لصناعة الشعر المسماة أفى τῇ فى صناعة المديح τραγῳδίᾳ فى صناعة المديح μέχρι إلى μόνου معدن ما μέτρου من الوزن μετὰ مزمع λόγου القول μίμησις والتشبيه والمحاكاة εἶναι σπουδαίων للأفاضل ἠκολούθησεν صارت لازمة τῷ وكون δὲ وكون τὸ الوزن μέτρον الوزن ἁπλοῦν بسيطاً ἔχειν وكون καὶ وأن يكون ἀπαγγελίαν عهود εἶναι وأن يكون , ταύτῃ فان هذه διαφέρουσιν مختلفة؛ . Ἔτι وأيضاً δὲ وأيضاً τῷ فى الطول μήκει فى الطول μὲν γὰρ ὅτι μάλιστα خاصة πειρᾶται ὑπὸ تحت μίαν واحدة περίοδον دائرة ἡλίου شمسية، εἶναι أن تكون أو μικρὸν قليلا؛ ἐξαλλάττειν أن تتغير قط , عمل الأفى δὲ وأما ἐποποιία عمل الأفى ἀόριστος فهو غير محدود τῷ فى الزمان؛ χρόνῳ فى الزمان؛ , καὶ وهذا τούτῳ وهذا διαφέρει هو مخالف، . Καίτοι على أنهم τὸ هذا πρῶτον أولاً ὁμοίως على مثال واحد ἐν فى ταῖς المديحات τραγῳδίαις المديحات τοῦτο هذا ἐποίουν كانوا يفعلون καὶ وفى ἐν وفى τοῖς الأفى ἔπεσιν الأفى . Μέρη الأجزاء δ᾿ وأما ἐστὶ فهذه، τὰ أما بعضها μὲν أما بعضها ταὐτά فهذه، , τὰ خاصة δὲ ومنها هى ἴδια خاصة τῆς بالمديحات τραγῳδίας بالمديحات . Διόπερ ولذلك ὅστις كل من περὶ من τραγῳδίας صناعة المديح οἶδε كان عارفاً σπουδαίας تلك التى هى حريصة، καὶ وتلك φαύλης التى هى مزيفة، , οἶδε فانه يكون عارفاً καὶ περὶ بجميع هذه الصغار ἐπῶν بجميع هذه الصغار أيما منها μὲν أيما منها γὰρ ἐποποιία الأفى ἔχει يصلح لعمل , ὑπάρχει τῇ فى τραγῳδίᾳ صناعة المديح، , δὲ αὐτή , οὐ فليس πάντα جميعها ἐν لعمل الأفى τῇ لعمل الأفى ἐποποιίᾳ لعمل الأفى . http://sosol.perseids.org/sosol/cts/getpassage/7434/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg034.digicorpus-ara1:5 〈الكوميديا والهزلى ومراحل الكوميديا الأولى؛ المقارنة بين المأساة والملحمة〉 ومذهب δὲ κωμῳδία الهجاء δὲ κωμῳδία هو ἐστίν كما ὥσπερ قلنا εἴπομεν : , هى تشبيه μίμησις ومحاكاة μίμησις الذين φαυλοτέρων دنوا φαυλοτέρων وتزيفوا φαυλοτέρων وليس οὐ μέντοι فى κατὰ كل πᾶσαν شر κακίαν ورذيلة، κακίαν لكن ἀλλὰ إنما ἐστὶ هى ἐστὶ شىء τοῦ αἰσχροῦ مستهزأ τοῦ αἰσχροῦ فى τοῦ αἰσχροῦ باب τοῦ αἰσχροῦ ما τοῦ αἰσχροῦ هو τοῦ αἰσχροῦ قبيح، τοῦ αἰσχροῦ وهى ἐστὶ جزء μόριον مستهزئة γελοῖον . وذلك γὰρ أن γὰρ الاستهزاء Τὸ γελοῖόν هو ἐστιν زلل ἁμάρτημά ما τι وبشاعة καὶ αἶσχος غير ἀνώδυνον ذات ἀνώδυνον صعوبة ἀνώδυνον ولا καὶ οὐ فاسدة، φθαρτικόν مثال οἷον ذلك οἷον وجه πρόσωπον المستهزئ τὸ γελοῖον هو من εὐθὺς ساعته εὐθὺς بشع αἰσχρόν τι قبيح، αἰσχρόν τι وهو καὶ منكر διεστραμμένον بلا ἄνευ ضغينة ὀδύνης . فأما μὲν العاملون Αἱ μεταβάσεις لصناعة τῆς τραγῳδίας المديح، τῆς τραγῳδίας ومن καὶ δι᾿ أين ὧν نشأوا ἐγένοντο وحدثوا، ἐγένοντο فلست أظن أنه يغبا أمرهم فى ذلك ولا οὐ يهمل λελήθασιν وينسى λελήθασιν . فأما δὲ صناعة κωμῳδία الهجاء κωμῳδία فانه διὰ τὸ لما διὰ τὸ كانت διὰ τὸ غير μὴ معتنى σπουδάζεσθαι بها، σπουδάζεσθαι فانها ἔλαθεν أنسيت ἔλαθεν وغبا ἔλαθεν أمرها ἔλαθεν منذ ἐξ الابتداء ἀρχῆς . وذلك καὶ γὰρ أن καὶ γὰρ صفوف χορὸν الرقاصين χορὸν والدستبند χορὸν من κωμῳδῶν أهل κωμῳδῶν الهجاء κωμῳδῶν من حيث إنما أطلق ἔδωκεν ذلك ἔδωκεν أو الوالى ἄρχων على ἄρχων أثينية ἄρχων بالأخرة، ὀψέ غير ἀλλ᾿ أن ἀλλ᾿ العمل ἦσαν بذلك ἦσαν إنما ἦσαν كان ἦσαν مردوداً ἦσαν إلى ἦσαν اختيارهم ἐθελονταὶ وإرادتهم ἐθελονταὶ من حيث كان ἐχούσης لهم ἐχούσης من جهة شكل σχήματά ما τινα أن οἱ λεγόμενοι يعدوا οἱ λεγόμενοι ممن αὐτῆς كان αὐτῆς من αὐτῆς شعرائها ποιηταὶ وكانوا μνημονεύονται يذكرون μνημονεύονται . وبعض Τίς δὲ الوجوه πρόσωπα الذين ἀπέδωκεν أعطوا ἀπέδωκεν إما بسبب προλόγους تقدمة προλόγους الكلام προλόγους أو من πλήθη كثرة πλήθη المرائين ὑποκριτῶν والمنافقين، ὑποκριτῶν فان جميع ὅσα من ὅσα كان ὅσα مثل τοιαῦτα هؤلاء τοιαῦτα لم ἠγνόηται يعرفوا ἠγνόηται . والعمل Τὸ δὲ ποιεῖν للقصص μύθους والخرافات μύθους هو أن ننزل جميع الكلام الذى يكون بالاختصار . ومنذ Τὸ μὲν οὖν ἐξ قديم ἀρχῆς الدهر ἀρχῆς أيضاً عندما ἦλθεν أتى ἦλθεν بها ἦλθεν من ἐκ سيقليا Σικελίας . وكان ἦρξεν أول πρῶτος من πρῶτος أنشأها ἦρξεν وأحدثها ἦρξεν بأثينية Ἀθήνησιν قراطس Κράτης فان ἀφέμενος هذا ἀφέμενος ترك ἀφέμενος النوع ἰδέας المعروف τῆς بالامباقيا، ἰαμβικῆς وبدأ ποιεῖν أن ποιεῖν يعمل ποιεῖν الكلام λόγους والقصص καὶ μύθους . والتشبيه μίμησις والمحاكاة μίμησις للأفاضل σπουδαίων صارت ἠκολούθησεν لازمة ἠκολούθησεν لصناعة ἐποποιία الشعر ἐποποιία المسماة ἐποποιία أفى ἐποποιία فى τῇ τραγῳδίᾳ صناعة τῇ τραγῳδίᾳ المديح τῇ τραγῳδίᾳ إلى μέχρι معدن μόνου ما μόνου من μέτρου الوزن μέτρου مزمع μετὰ القول λόγου وكون τῷ δὲ ἔχειν الوزن τὸ μέτρον بسيطاً ἁπλοῦν وأن καὶ εἶναι يكون καὶ εἶναι عهود ἀπαγγελίαν فان ταύτῃ هذه ταύτῃ مختلفة؛ διαφέρουσιν وأيضاً Ἔτι δὲ فى τῷ μήκει الطول τῷ μήκει : أما تلك فهى تزيد خاصة μάλιστα أن εἶναι تكون εἶναι تحت ὑπὸ دائرة περίοδον واحدة μίαν شمسية، ἡλίου أو أن ἐξαλλάττειν تتغير ἐξαλλάττειν قط ἐξαλλάττειν قليلا؛ μικρὸν وأما δὲ عمل ἐποποιία الأفى ἐποποιία فهو ἀόριστος غير ἀόριστος محدود ἀόριστος فى τῷ χρόνῳ الزمان؛ τῷ χρόνῳ وهذا καὶ τούτῳ هو διαφέρει مخالف، διαφέρει على Καίτοι أنهم Καίτοι كانوا ἐποίουν أولاً πρῶτον يفعلون ἐποίουν هذا τὸ τοῦτο فى ἐν المديحات ταῖς τραγῳδίαις على ὁμοίως مثال ὁμοίως واحد ὁμοίως وفى καὶ ἐν جميع الأفى τοῖς ἔπεσιν . وأما δ᾿ الأجزاء Μέρη : أما τὰ μὲν بعضها τὰ μὲν فهذه، ἐστὶ ταὐτά ومنها δὲ هى δὲ خاصة τὰ ἴδια بالمديحات τῆς τραγῳδίας . ولذلك Διόπερ كل ὅστις من ὅστις كان οἶδε عارفاً οἶδε من περὶ صناعة τραγῳδίας المديح τραγῳδίας تلك σπουδαίας التى σπουδαίας هى σπουδαίας حريصة، σπουδαίας وتلك καὶ التى φαύλης هى φαύλης مزيفة، φαύλης فانه οἶδε يكون οἶδε عارفاً οἶδε بجميع περὶ ἐπῶν هذه περὶ ἐπῶν الصغار περὶ ἐπῶν : أيما μὲν منها μὲν يصلح ἔχει لعمل ἔχει الأفى ἐποποιία فى τῇ صناعة τραγῳδίᾳ المديح، τραγῳδίᾳ وأما التى تصلح لهذه فليس οὐ جميعها πάντα يصلح لعمل ἐν τῇ ἐποποιίᾳ الأفى ἐν τῇ ἐποποιίᾳ .